Class Graphic : with P’Nok

Sat 13-09-2008
บรรยายเรื่อง ” งาน Graphic Design ” โดย อาจารย์นก (P’Nok)
เนื้อหาในภาพร่วมเกี่ยวกับการวางขั้นตอนในการทำงานการฟฟิก ดีไซน์
ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มงานจบถึงขั้นตอนการนำเสนอผลงานให้กับลูกค้า

Pre-Production ขั้นตอนแรกในการเริ่มงาน ในขั้นตอนนี้จะรวมทั้งการ Research ข้อมูล
และนำรายละเอียดจากลูกค้ามาวางแบบงานคราวๆเพื่อร่างงานในขั้นตอนเพื่อเป็นเตรียมไป
สร้างเป็น Art Work ในขั้นตอนถัดไป
 

Production ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการผลิต Art Work เป็นการสร้างงานและ
นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรกมารวมเป็นผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อ ,Dicut, ตัดต่อ Sound เป็นต้น

Post-Production ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตผลงาน เป็นการตรวจสอบผลงานก่อนออกนำไปเสนอ
ลูกค้า และประเมิณผลของ Art Work เพื่อนำไปพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปในอนาคต

ตัวอย่างงาน Art Work

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s